VFD-AC-1602H-BG-5V

Wyświetlacz VFD 2x16 5V

zgodny z HD44780 PT6314  I=150mA (5V)

Zamknij